Valberedningen i Micropos Medical AB:s förslag till årsstämman 2018

Bakgrund

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Micropos Medical AB.

Valberedningens representanter är:

Anders Walldov, Brohuvudet AB, ordförande i valberedningen

Hans Sköld

Torben Jörgensen, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2018 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft möten samt löpande avstämningar över telefon.

Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Micropos Medical AB.

Valberedningen föreslår till omval följande ledamöter: Torben Jörgensen, Christer Ljungberg och Olof Sandén. Bo Lennernäs har avböjt omval. Ove Mattsson föreslås väljas som ny ledamot.

Till styrelsens ordförande föreslås Torben Jörgensen och till vice ordförande föreslås Christer Ljungberg.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har beslutat föreslå att styrelseledamöternas arvoden ska vara oförändrade i förhållande till vad som beslutades vid årsstämman 2017.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

Valberedningen föreslår att KPMG AB, med huvudansvarig revisor Jan Malm, väljs till bolagets revisorer. Det noteras att förordnandet är för en ettårsperiod.

Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen i Micropos Medical AB kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Torben Jörgensen som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om 550 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2019 att fördelas enligt följande. Styrelsens ordförande erhåller 200 000 kronor, vice ordförande 150 000 kronor och övriga ledamöter 100 000 kronor var.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2019, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår att KMPG AB väljs till bolagets revisorer.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Torben Jörgensen, Christer Ljungberg och Olof Sandén samt nyval av Ove Mattsson.

Till styrelsens ordförande föreslås Torben Jörgensen och till vice ordförande föreslås Christer Ljungberg.

Stockholm 2018-05-02

På Valberedningens uppdrag

Anders Walldov

För ytterligare information kontakta:

Valberedningen alternativt Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×