Micropos avger kvartalsredogörelse

Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

Januari-mars 2016

  • Resultat före skatt, kSEK – 4 765 (- 4 025)
  • Summa eget kapital uppgick till 15 961 kSEK (11 243) vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 12 529 kSEK (3 508) vid periodens slut.
  • Intäkter uppgick till 0 kSEK (0)

Bolagets verksamhet

Micropos grundades 2003 vid Chalmers Innovation som 2014 rankades som den sjunde bästa affärsinkubatorn i världen. Idéen till Bolagets produkt RayPilot® kommer ursprungligen från ett internationellt team av fyra läkare och professorer inom onkologi med många års erfarenhet av strålbehandling och med flera framtagna medicintekniska produkter och läkemedel i bagaget.

Bolaget har utifrån en idé utvecklat, produktifierat och certifierat RayPilot® som möjliggör precisionsbehandling av cancer och produkten används idag vid strålbehandling av prostatacancer. RayPilot® består av hårdvara, mjukvara och en förbrukningsvara som används tillsammans med ordinarie strålbehandlingsutrustning i syfte att säkerställa att behandlingen alltid sker på tumören och inte på den friska vävnaden runtomkring.

Kliniska studier visar att vid prostatacancerbehandling kan tumören röra sig mer än 1 cm under pågående strålning. Eftersom tumörens position idag inte registreras under pågående strålbehandling kompenseras risken för organrörelse med att strålning ges på ett betydligt större område under ett 40-tal behandlingsdagar.

Micropos brukar göra liknelsen vid att om en cancertumör av en mandarins storlek skall botas så strålas ett område stort som en apelsin för att kompensera för eventuell rörelse. Detta är en av orsakerna till de risker och biverkningar såsom impotens, urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar som är nära förknippade med prostatacancerbehandling.

Micropos har sedan starten fokuserat på att ta fram RayPilot® för att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen i syfte att möjliggöra precisionsbehandling med lägre risk för biverkningar och färre behandlingstillfällen (hypofraktionering).

RayPilot® har varit i klinisk drift under ett antal år där kliniker inledningsvis har utvärderat arbetsflödet, hur patienterna klarar av den implanterade sändaren och hur mycket prostata rör på sig under pågående behandling.

Sedan drygt ett år tillbaka har Micropos en helt ny typ av kunder som istället för att som de tidigare användarna enbart  använda systemet parallellt med ordinarie behandling så fokuserar de nu på att nyttja RayPilot® för att förändra behandlingen. Helsingfors Universitetssjukhus i Finland är den klinik som kommit längst då de sedan november 2014 använt RayPilot® för att både fokusera strålningen mer på prostata och för att korta behandlingstiden från 40 tillfällen till endast 5 tillfällen på en utvald andel av sina patienter.

Bolaget fokuserar idag försäljningsinsatserna på den europeiska marknaden och har distributörer för 11 europeiska länder.

Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Bolagets utveckling under perioden januari-mars 2016

I januari installerades RayPilot® på det franska cancercentret Centre Léon Bérard i Lyon som har den senaste teknologin installerad. Redan sommaren 2015 började ett icke-kliniskt RayPilot® system utvärderas noggrant utanför patient i jämförelse med ett konkurrerande positioneringssystem och under hösten gjorde de ett studiebesök på Helsingfors Universitetssjukhus. Behandling av prostatacancerpatienter har påbörjats i en klinisk studie där olika positioneringssystem jämförs. Klinikens mål är att ta ytterligare ett steg inom precisionsbehandling av cancer samt att påbörja hypofraktionering.

I februari installerades RayPilot® på det privata sjukhuset Gayrettepe Florence Nightingale Hospital i Istanbul som skall använda RayPilot® vid hypofraktionerad prostatacancerbehandling. Kliniken beräknas komma igång med behandling under sommaren.

Vidare så har en workshop om RayPilot® anordnats under en heldag i Spanien med ett 20-tal representanter från fyra offentliga och privata sjukhus. Bland deltagarna fanns läkare och fysiker som verkar som beslutsfattare för den spanska prostatacancervården. Flertalet uppföljande möten har genomförts med representanter och ägare för en sjukhuskedja och resulterat i offerter om köp av RayPilot® till två olika sjukhus.

Två nya säljkonsulter har knutits till Bolaget med erfarenhet av internationell försäljning av strålbehandlingsutrustning från Siemens och Elekta.

Ytterligare en europeisk klinik har besökt referenskliniken i Helsingfors och medverkat på behandling med RayPilot® samt haft diskussioner med klinikledningen.

Under perioden har Bolaget medverkat på ”The 4 th Øresund workshop on radiotherapy” i Helsingborg samt på MedFys i norska Kvitfjell.

Väsentliga händelser efter perioden

Under april månad så har ytterligare RayPilot® system offererats i en offentlig upphandling av de två största aktörerna inom strålbehandling.

I början av maj deltog Bolaget på Europas största strålbehandlingskongress ESTRO i Turin. I samband med detta gjorde Micropos en gedigen marknadssatsning med den största montern hittills. Montern var välbesökt och ett stort antal av besökarna uttryckte att de har för avsikt att påbörja hypofraktionering och därför söker realtidslösningar av den typ som Micropos kan erbjuda. Flertalet möten och demonstrationer genomfördes med både befintliga och potentiellt nya kunder samt med andra strålbehandlingsbolag.

Ett direkt resultat från ESTRO är att en ny distributörskontakt som Micropos etablerat redan har offererat RayPilot® till en europeisk klinik som efterfrågat realtidsövervakningssystem.

Ytterligare resultat från ESTRO är att en kontakt redan lett till en demonstation av RayPilot® för läkare, fysiker och tekniker på deras klinik samt att de uttryckt en önskan att bli offererade produkten från någon av de ledande strålbehandlingsaktörerna.

Eftersom intresset och efterfrågan på realtidssystem tydligt etableras utökar Bolaget ytterligare sin satsning på marknadssidan och i maj anställdes ytterligare två nya medarbetare. Båda medarbetarna har mångårig relevant erfarenhet för Micropos där försäljningschefen Kauko Haapasaari har mer än 25 års erfarenhet av internationell försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom medicinteknik och läkemedel samt produktchefen Markus Ericsson som har 13 års erfarenhet från medicinteknik och närmast kommer från Cochlear.

Antal aktier

Antal utestående aktier är 46 937 200 st.

Framtidsutsikter

Sjukhusen får allt högre krav på sig att effektivisera och minska kostnaderna för sjukvården och i många länder eftersöks därför produkter och tjänster som kan hjälpa till med detta. Inom strålbehandling av cancer ökar nu intresset i hela västvärlden för införande av nya behandlingssätt där antalet behandlingstillfällen minskas dramatiskt genom så kallad hypofraktionering. Genom införandet av hypofraktionering inom prostatacancervården kan exempelvis cirka 8 gånger fler patienter behandlas på samma tidsenhet. Det gör att det nu finns ett starkt ekonomiskt incitament på flertalet marknader för att börja införa detta.

Detta starka ekonomiska incitament bedöms innebära en stor potential för Micropos då varje enskilt behandlingstillfälle blir direkt avgörande för slutresultatet och många kliniker vågar inte ens behandla på detta sätt utan att ha fullständig kontroll på organets position i realtid, vilket RayPilot® erbjuder.

Micropos har de senaste åren fokuserat mycket arbete på att bygga upp referenskunder just för att få RayPilot® att förknippas med att vara den produkt som möjliggör säkerhet vid hypofraktionering och som därmed skall vara en av förutsättningarna för att effektivisera och spara pengar åt sjukvården.

Sedan drygt ett år tillbaka används nu RayPilot® i just denna typ av behandlingar och Micropos referenskund Helsingfors Universitetssjukhus har kunnat ta emot besökare från flera europeiska kliniker som nu ligger i startgroparna och har intentionen att inledningsvis behandla en delmängd av sina prostatacancerpatienter på ett liknande sätt för att sedan öka andelen efter hand. Dessa nya kliniker kommer även de att kunna användas som referenser för att få ytterligare klinker intresserade av RayPilot®.

Under de senaste månaderna har dessutom flera sjukhus runt om i Europa efterfrågat realtidssystem och offerter ligger nu ute direkt från Micropos, genom distributörer och genom de två största aktörerna inom strålbehandling.

Genom den erfarenhet och de goda referenskunder som finns tillsammans med marknadens behov att effektivisera cancervården och den efterfrågan som nu tydligt börjar komma så ser ledningen för Bolaget positivt på framtiden och räknar med att teckna avtal med nya kunder i Europa under det kommande året.

Nästa rapporttillfälle:

Halvårsrapport avges den 30 augusti 2016.

Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade.

För ytterligare information kontakta:

VD, Tomas Gustafsson, 031-772 80 99

Välkommen att följa Bolaget på:

– Webbsidan: www.micropos.se

– AktieTorget: http://aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002834507

– Facebook: www.facebook.com/microposmedical

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2016 släppa en ny RayPilot® sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×