Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

Januari-september 2016

 • Omsättning, 201 kSEK (107)
 • Resultat före skatt, – 13 346 kSEK (- 11 261)
 • Resultat per aktie, -0,28 SEK (-0,24)
 • Summa eget kapital uppgick till 7 408 kSEK (24 632) vid periodens slut
 • Likvida medel uppgick till 6 124 kSEK (18 499) vid periodens slut
 • Första kommersiella systemförsäljning av RayPilot® genomförd med leverans planerad under sista kvartalet 2016
 • Bolaget har under året anställt en försäljningschef med erfarenhet från life science samt knutit upp en försäljningskonsult med mångårig erfarenhet från strålbehandlingsbranschen
 • Tre nya RayPilot® system har installerats under året i Frankrike och Turkiet under perioden samt i Sverige efter periodens utgång
 • Tre nya RayPilot® system har installerats under året i Frankrike och Turkiet samt i Sverige efter perioden
 • Studie med över 600 behandlingstillfällen med RayPilot® publicerad
 • Under perioden har avtal tecknats med två nya distributörer i Spanien och Östeuropa samt i Polen efter perioden
 • En lyckad nyemission har genomförts efter periodens slut och tillför bolaget drygt 23 MSEK före emissionskostnader

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2016

Under perioden har den första kommersiella systemförsäljningen av RayPilot® genomförts. Försäljningen är ett resultat av diskussioner som startades på den europeiska strålbehandlingskongressen ESTRO i maj månad. Bolaget meddelade i början av juli om ett nytt distributörssamarbete med MN Medical i Östeuropa och kort därefter tecknades ett avtal om köp av ett komplett RayPilot® system. Leveransen beräknas ske under Q4-2016.

I juli månad publicerades ett vetenskapligt arbete från Tammerfors Universitetssjukhus i journalen Biomedical Physics & Engineering Express. I publikationen med namnet ”The effect of rectal retractor in intrafraction motion of the prostate” har RayPilot® använts vid drygt 600 behandlingstillfällen på prostatacancerpatienter och är en del av en större klinisk studie som syftar till att utveckla hypofraktioneringsmetoder med minimal risk för ändtarmsskada. Publikationen beskriver hur RayPilot® använts för att detektera hur prostatarörelse påverkas vid användning av en rektalstav som syftar till minska risken för strålskada på ändtarmen. Resultaten visar att man med rektalstaven får en ökad rörelse av prostatan och att RayPilot® behövs för att säkerställa att stråldosen träffar tumören och inte den friska omkringliggande vävnaden.

Under sommaren genomfördes klinikbesök och demonstrationer i Nord- och Sydeuropa och i samband med klinikbesök i Spanien så startades en dialog med bolaget Bioterra som Micropos ingick distributörsavtal med i september månad.

Ytterligare händelser under september månad var att Micropos ingick avtal med Universitetssjukhuset Örebro som skall genomföra en klinisk studie på prostatacancerpatienter i syfte att uppnå en hög dos på tumören samtidigt som både behandlingstiden och stråldosen på den friska vävnaden runt prostata skall minskas. För att kunna uppnå den höga precisionen som krävs så kommer RayPilot® användas för att säkerställa att strålen träffar rätt. Kliniken har även för avsikt att använda RayPilot® utanför studien vid hypofraktionerad prostatacancerbehandling. Installation och utbildning har skett efter perioden och efter inmätning av klinikens fysiker är avsikten att påbörja behandlingar med RayPilot® så fort som möjligt.

I slutet av september deltog Micropos på världens största strålbehandlingskongress ASTRO.

Utvalda händelser efter rapportperioden

I oktober installerades RayPilot® på Universitetssjukhuset Örebro som har för avsikt att påbörja behandlingar med RayPilot® så snart som möjligt.

Flera klinikbesök har genomförts efter perioden samt deltagande på kongresser i Polen, Frankrike, Sverige och Storbritannien.

Avtal har tecknats med bolaget Health Technologies för distribution av RayPilot® i Polen.

I oktober inbjöds Micropos grundare Bo Lennernäs som föredragshållare under titeln ”Dose escalation in hypofractionation and RayPilot real time tumor tracking of prostate” på ett av världens största radioterapiföretags östeuropeiska användarmöte i Minsk.

Under oktober och november månad genomförde Micropos en nyemission som övertecknades till 123 procent. Denna lyckade nyemission tecknades till 86 % med företrädesrätt. Registrering av emissionen och övergång av BTA (betald tecknad aktie) till vanliga aktier beräknas ske senast i början av december.

Antal aktier

Antal utestående aktier är 46 937 200 stycken per 2016-09-30.

Framtidsutsikter

Micropos är nu i en position där systemet används av ett flertal referenskunder runt om i Europa och där den globala trenden går mot hypofraktionering. Ovanstående i kombination med att Bolaget nyligen har gjort ett genombrott med den första systemförsäljningen och att även för första gången ha ett flertal offerter ute gör att styrelsen och ledningen ser positivt på framtiden.

Med en lyckad och övertecknad nyemission i ryggen bedöms Bolaget nu ha goda förutsättningar för att utöka försäljningsinsatserna och få igång ytterligare kommersiell systemförsäljning vilket innebär löpande intäkter och på sikt ett positivt kassaflöde i Bolaget.

Bolagets verksamhet

Micropos Medicals produkt RayPilot® är ett tillbehör till strålbehandlingsapparater som möjliggör ökad precision vid cancerbehandling i syfte att höja botningsgraden, minska biverkningarna och korta ner behandlingstiden.

RayPilot® består i huvudsak av hårdvara, mjukvara och en patientunik förbrukningsvara. Förbrukningsvaran kan förutom att lokalisera strålområdet även automatiskt ge patientens identitet och arbete pågår med att även möjliggöra en världsunik funktion att samtidigt mäta vilken stråldos som träffar i tumörområdet.

Sedan drygt ett år tillbaka har Micropos en helt ny typ av kunder som tillskillnad från tidigare användare, som enbart utprovat systemet parallellt med ordinarie behandling, fokuserar på att nyttja RayPilot® för att förändra behandlingen. Helsingfors Universitetssjukhus i Finland är den klinik som kommit längst då de sedan november 2014 använt RayPilot® för att både fokusera strålningen mer på prostata och för att minska antalet behandlingstillfällen från normala 40-talet till endast 5 på en utvald andel av sina patienter.

Bolaget fokuserar idag försäljningsinsatserna på den europeiska marknaden och har distributörer för 14 europeiska länder.

Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké avges den 28 februari 2017.

För ytterligare information kontakta:

VD, Tomas Gustafsson, 031-760 80 05

Välkommen att följa Bolaget på:

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Search the website

×