Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

Januari-september 2015

  • Omsättning, 107 kSEK (119)
  • Resultat före skatt, – 11 261 kSEK (- 10 005)
  • Summa eget kapital uppgick till 24 632 kSEK (19 414) vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 18 499 kSEK (9 156) vid periodens slut.
  • Helsingfors Universitetssjukhus använder kontinuerligt RayPilot® som verktyg för hypofraktionerad strålbehandling av prostatacancer.

Klicka här för att ladda ner rapporten som PDF

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2015

Under perioden har Helsingfors Universitetssjukhus dubblat sina inköp av förbrukningsvara för fortsatt regelbunden användning av RayPilot® för att möjliggöra hypofraktionering på prostatacancerpatienter. Detta innebär att de minskar antalet behandlingstillfällen från ett 40-tal till endast fem tillfällen. De har även aviserat att de är intresserade av att undersöka möjligheten att använda RayPilot® även vid gynekologisk cancer.

Helsingfors Universitetssjukhus är en bra referens för hur RayPilot® kan användas för att öka precisionen och de har även mottagit studiebesök från en utländsk klinik som deltagit i behandlingar och diskussioner runt produkten.

Bolaget har under perioden marknadsförts på mässor och kongresser i Sverige, Tyskland och Turkiet.

På det tyska fysikermötet DGMP i Marburg var Micropos representerat både av den nya tyska distributören Medinex och av den Österrikiska distributören MPB Scherer.

Under september månad inbjöds Micropos som talare på en kongress i Istanbul som handlade om precisionsbehandling av cancer. Efter föreläsningen, som hölls av Micropos grundare Bo Lennernäs som är adjungerad professor och arbetar med prostatacancer på Örebro Universitetssjukhus, kom flera intresserade läkare och fysiker och fick en demonstration av RayPilot®. Övriga inbjudna talare var representanter från de världsledande strålbehandlingsbolagen Varian,  Accuray och ViewRay.

I juli genomfördes tester med RayPilot® på Skandionkliniken som är det nya svenska protonbehandlingscentret i Uppsala. Testernas syfte var att undersöka hur RayPilot® fungerar i den specifika miljön. Allt fungerade perfekt vid testerna och ett system finns sedan dess på plats för att kontinuerligt utsättas för den strålmiljö som uppstår i samband med protonstrålning. Anledningen att dessa tester utförs är att det finns ett stort behov att veta var tumören befinner sig även vid protonbehandling.

Utvalda händelser efter rapportperioden

I oktober inbjöds Micropos som föreläsare på ytterligare en hypofraktioneringskongress, denna gång i Toscana, Italien. Bo Lennernäs höll även denna föreläsning och diskussioner med flera kliniker genomfördes i den monter som Bolagets distributör Radius hade på plats.

Ytterligare kongresser som Bolaget deltagit i är det franska fysikermötet SFRO i Paris tillsammans med Qualimedis och det italienska fysikermötet AIRO i Rimini tillsammans med Radius.

I slutet av oktober hölls årets upplaga av världens största strålbehandlingskongress ASTRO i San Antonio, USA. Micropos hade många besökare i montern och flertalet inbokade möten med de största strålbehandlingsbolagen i världen. Även flertalet av Micropos distributörer i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Italien och Turkiet var på plats och kunde ta med sig kunder för demonstrationer av RayPilot®.

Ytterligare beställning och leverans av förbrukningsvara har skett under perioden.

Antal aktier

Antal utestående aktier är 46 937 200 stycken.

Framtidsutsikter

Sedan drygt ett år tillbaka har Micropos en helt ny typ av kunder som fokuserar på att nyttja fördelarna med systemet. Helsingfors Universitetssjukhus i Finland är den klinik som kommit längst då de sedan November 2014 använt RayPilot® för att både fokusera strålningen mer på prostata och för att korta behandlingstiden från 40 tillfällen till endast 5 tillfällen.

Under det senaste året har vi tydligt sett att trenden inom strålbehandling går mer och mer emot att minska antalet behandlingstillfällen så kallad hypofraktionering. Detta är en följd av att sjukvården blivit mer pressad av ökningen av antalet cancerfall och den underkapacitet som finns på många håll i världen. I november skrev en känd aktör, Medical Physics Web, om en nyligen publicerad studie från Storbritannien som visar att hypofraktionering fungerar på prostatacancerpatienter och att det ger ett bättre resultat. Forskarna som ligger bakom studien rekommenderar nu därför världens största vårdgivare, NHS i Storbritannien, att förändra sina riktlinjer för hur prostatacancer skall behandlas vilket får till följd att förutom att kapaciteten höjs så blir patienterna snabbare färdigbehandlade och sjukvården kan spara miljontals pund per år.

Från att produkten historiskt sett under tidigare år enbart ha använts på ett fåtal patienter under studieliknande former parallellt med ordinarie behandling så har nu behandlingar påbörjats där RayPilot® används som precisionshöjande hjälpmedel både för att minska strålningen på kringliggande frisk vävnad och för att minska antalet behandlingstillfällen från 40-talet till fem. Dessutom faktureras nu RayPilot® förbrukningsvaran för första gången kontinuerligt.

Bolagets fokus är nu att skapa löpande intäkter och både arbeta nära befintliga referensanvändare och att skapa ytterligare referensanvändare på flera marknader som kontinuerligt köper RayPilot® förbrukningsvara. I nästa steg påbörjas systemförsäljning.

Behovet och intresset för hypofraktionering ökar nu tydligt och tillsammans med de fördelaktiga kliniska resultat som både börjat publiceras i ämnet samt den positiva RayPilot®-användning som nu kan påvisas gör att Micropos Styrelse ser positivt på framtiden.

Bolagets verksamhet

Micropos har tagit fram RayPilot® som används för att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen vid strålbehandling av cancer. Syftet är att möjliggöra precisionsbehandling med lägre risk för biverkningar och färre behandlingstillfällen (hypofraktionering). RayPilot® har varit i klinisk drift under ett antal år där kliniker inledningsvis har utvärderat arbetsflödet, hur patienterna klarar av den implanterade sändaren och hur mycket prostata rör på sig under pågående behandling.

Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké avges den 29 februari 2016.

Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade.

För ytterligare information kontakta:

VD, Tomas Gustafsson, 031-772 80 99

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ Bolaget på www.aktietorget.se där du även kan prenumerera på nyheter.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Klicka här för att ladda ner rapporten som PDF

Search the website

×