Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

Micropos Kvartalsredogörelse Q3 2014

Bolagets verksamhet

Micropos Medicals långsiktiga mål är att sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Bolagets produkt RayPilot® finns idag installerat i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Italien där den används både för att öka precisionen vid strålbehandling av prostatacancer och som forskningsinstrument för utveckling av ny strålbehandlingsteknik. I kommande produktgenerationer planeras en breddning av användningsområdena för att även förbättra precisionen och patientsäkerheten vid strålbehandling av bland annat bröst-, gyn-, lever- och barncancer som är cancerformer där det idag finns en stor risk för rörlighet av tumören under behandling.

Kliniska studier visar att vid prostatacancerbehandling kan tumören röra sig mer än 1 cm under pågående strålning. Eftersom tumörens position inte registreras under pågående strålbehandling kompenseras risken för organrörelse med att strålning ges på ett betydligt större område och under många tillfällen. Micropos brukar göra liknelsen vid att om en cancertumör av en mandarins storlek skall botas så strålas ett område stort som en apelsin för att kompensera för eventuell rörelse.

Detta är en av orsakerna till de risker och biverkningar såsom impotens, urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar som är nära förknippade med prostatacancerbehandling.

Syftet med RayPilot® är att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen för att säkerställa att strålningen sker på tumören och ej på den friska omkringliggande vävnaden.

Genom att veta exakt var tumören är, även under behandlingen, kan effekten bli att fler patienter botas, biverkningarna minskas samt att antalet behandlingar på ett säkert sätt kan reduceras från ett 40-tal till mellan 5-10 stycken vilket dramatiskt kan minska kostnader och köer på sjukhusen.

Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2014
I juli deltog Micropos på den tyska onkologikongressen, DEGRO som är en av Europas största och viktigaste möten för läkare inom strålbehandling. Kongressen besöks huvudsakligen av läkare och sjukhusfysiker från Tyskland, Österrike och Schweiz. RayPilot® ställdes ut i två montrar, dels hos den tyska distributören Additec och dels hos den österrikiska distributören MPB Scherer. Micropos hade representanter på plats hos bägge distributörerna. MPB Scherer hade en av kongressens större montrar och här visades den kommande unika dosimetrifunktionen som kan verifiera att rätt stråldos ges till tumören samt mjukvarukopplingen till strålbehandlingsutrustning från Varian för ökad patientsäkerhet och automation.
Under kongressen publicerades en vetenskaplig poster från Rostocks Universitetsklinik: Echtzeituntersuchung der intrafraktionellen Prostatamobilität bei der definitiven perkutanen Strahlentherapie mittels eines implantierbaren Radiotransmitters unter Verwendung eines endorektalen Ballons.
Denna poster visar att även vid användning av hjälpmedel som speciellt tagits fram för att minska organrörelser så rör sig organet fortfarande betydande och med RayPilots hjälp kunde de se att prostata kan röra sig över en cm under pågående behandling. Värt att poängtera ytterligare en gång är att vid strålbehandling är det av yttersta vikt att fokusera stråldosen på tumören och ej det som är friskt runtomkring.
DEGRO-kongressen gav också tillfälle till möten med Micropos holländska och franska distributörer. Diskussioner påbörjades även med ytterligare en distributör för nya marknader.

I september deltog Micropos tillsammans med den Schweiziske distributören Raditec på Dreiländertagung som är en kongress för tyska, schweiziska och österrikiska fysiker.

I en artikel i Prostatanytt som är Prostatacancerförbundets tidskrift fanns en sammanfattning av ett föredrag som överläkare och onkolog Enrique Castellanos på Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset hållit för patientföreningen ProLiv Stockholm före sommaren. Överläkare Castellanos som var först i världen att använda RayPilot® för ökad precision vid strålbehandling berättade bland annat att prostata rör sig både under och mellan strålbehandlingstillfällena. Genom att använda produkter som RayPilot® som kontinuerligt lokaliserar prostata så kan man hypofraktionera vilket innebär att minska antalet behandlingstillfällen.

Micropos deltog på världens största strålbehandlingskongress ASTRO i San Francisco. Under kongressen träffade Bolaget både nya och tidigare etablerade kontakter från kliniker och företag i branschen. Bland annat kunde den kommande första RayPilot® användningen i Frankrike planeras tillsammans med Bolagets franske distributör Qualimedis och representanter från kliniken. Ytterligare möten med intresserade europeiska kliniker har resulterat i besök på kliniker i exempelvis Schweiz och Frankrike

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Micropos har deltagit på nationella onkologi och fysikermässor tillsammans med distributörer i Innsbruck (ÖGRO), Paris (SFRO) och på nationellt sjukhusfysikermöte i Sverige. Vid kongresserna har Bolaget träffat nya såväl som gamla kontakter och flera uppföljande möten har bokats in på kliniker i Europa där Micropos tillsammans med den lokala distributören visar upp RayPilot® på plats.

Micropos grundare överläkare Bo Lennernäs var inbjuden som talare på Elekta 2nd Nordic & Baltic Users Meeting i Saltsjöbaden där han som en av landets ledande prostataexperter bland annat berättade om brachyterapi och RayPilot®.

I oktober presenterades ytterligare en vetenskaplig poster från privatkliniken Humanitas Gavazzeni i Italien. I postern som baseras på resultat de fått genom att använda RayPilot® dras slutsatsen att man bör ta hänsyn till intern organrörelse och att det inte går att negligera den variation i stråldos som därmed uppkommer på ändtarm och urinblåsa. Därför bör strålbehandlingsprotokoll användas där patienten ompositioneras utifrån organrörelse och att man skall använda en teknik för att slå på och av behandlingsstrålen utifrån organets läge (sk gating). Micropos har tidigare berättat om den integrerade gatinglösning som har lanserats till linjäracceleratorer från världens största producent Varian.

En av läkarna som publicerat den vetenskapliga poster om RayPilot®-användningen på Rostocks Universitetsklinik arbetar nu med ytterligare minst en vetenskaplig publikation. Han har ett stort intresse att arbeta vidare med produkten och skall börja arbeta på en annan tysk klinik vilket anses vara positivt för Bolaget.

Ytterligare en installation har gjorts i Finland där nu två av de största universitetssjukhusen i Tammerfors och Helsingfors nu börjat använda RayPilot®. Båda klinikerna har som mål att hypofraktionera patienterna och har kommit igång bra där Tammerfors hittills har färdigbehandlat flest patienter. När Micropos besökte denna klinik tillsammans med ett amerikanskt bolag inom strålbehandlingsbranschen behandlades denna dag sju patienter i rad. Helsingfors Universitetssjukhus påbörjade hypofraktionering direkt på de första patienterna.

Integrationsarbete har startat till Elektas mjukvara.

Varian TrueBEam and RayPilot Tampere

RayPilot® på behandlingsbordet till en Varian TrueBeam™ linjäraccelerator på Tammerfors Universitetsjukhus i Finland.

Antal aktier

Antal utestående aktier är 37 549 760 stycken.

Framtidsutsikter
Styrelsen för Micropos Medical AB (publ) gör bedömningen att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. Styrelsen väljer emellertid inte att gå ut med någon prognos vare sig för resterande 2014 eller kommande år.
Styrelsen anser att det är fel att komma ut med en prognos för verksamheten då RayPilot® systemet utvärderas av ett antal potentiella köpare. En eller flera beställningar kan då komma att leda till en betydande förändring av såväl omsättning som resultat för Micropos.

Bolaget har under åren visat att det på ett kostnadseffektivt sätt har kapacitet att utveckla och lansera nya avancerade lösningar som kommer i användning på ledande Europeiska cancerkliniker. Dessutom har nu Bolaget getts förtroendet att lansera en mjukvaruintegration tillsammans med ett världsledande radioterapibolag vilket bedöms öka intresset för RayPilot®. Bolaget arbetar även med ytterligare integrationslösningar mot andra radioterapibolag vilket efterfrågas av kunderna.

Bolaget ligger även bra till då trenden och intresset inom radioterapi nu mer och mer går mot ökad precision och färre behandlingstillfällen. System som RayPilot® för realtidslokalisering av tumören är en förutsättning för detta. Två kliniker har redan börjat använda RayPilot® i just detta syfte och anses kunna verka som mycket goda referenser.
Med den positiva erfarenheten av systemet som byggts upp under åren så har Bolaget det senaste året fokuserat mer och mer på försäljnings- och marknadsaktiviteter vilket har börjat ge resultat. Nu när funktionaliteten i RayPilot® utökats och integrationsmöjligheterna med linjäracceleratorn för ett ännu säkrare och smidigare arbetsflöde dessutom har lanserats så bedöms även att intresset för produkten ökar.

Styrelsen ser med tillförsikt på framtiden.

Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommuniké avges den 27 februari 2015.
Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, http://www.aktietorget.se, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade.

För ytterligare information kontakta:
VD, Tomas Gustafsson, 031-772 80 99

Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical eller följ Bolaget på http://www.aktietorget.se där du även kan prenumerera på nyheter.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Micropos Kvartalsredogörelse Q3 2014

Search the website

×