Kommuniké från Extra Bolagsstämma

– Christer Ljungberg valdes till ordförande att leda Extra Bolagsstämman
– Vid stämman var 9 160 031 (24,4 %) av totalt 37 549 760 aktier representerade
– Stämman beslutade att genomföra nyemission i Bolaget enligt styrelsens förslag
– Övrigt förekom icke.

Alla beslut var enhälliga.

Följande beslutsförslag röstades igenom vid extra bolagsstämma 2015-03-10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att bolagets aktiekapital ska öka med högst 469 372 kronor genom en nyemission av högst 9 387 440 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 13 mars 2015 ska berättiga till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen 2,35 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt har styrelsen rätt att i första hand fördela till de som har gjort teckningsåtaganden och i andra hand till privata och institutionella investerare som tecknat sig i emissionen utan stöd av teckningsrätter. Teckningsperioden ska löpa från och med den 16 mars 2015 till och med den 31 mars 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Micropos styrelse har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande för 100 % av emissionen från ett konsortium bestående av Bolagets huvudägare samt ett mindre antal privata investerare.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot@ sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×