Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 september 2016 kl. 12.00, Stena Center 1D, konferensrum Atlantis, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 11:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 9 september 2016
 • och senast fredagen den 9 september 2016 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Stena Center 1, 412 92 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före fredagen den 9 september 2016.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och godkännande av dagordning
 7. Bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission
 8. Övriga ärenden
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7. Styrelsen föreslår stämman bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle besluta om nyemission, med företrädesrätt för bolagets aktieägare av sammanlagt högst 15 000 000 aktier i Bolaget, varvid teckningskursen ska fastställas till marknadskurs minus en rabatt som fastställs av styrelsen. Emissionerna skall om den inte tecknas fullt ut av befintliga aktieägare kunna tecknas av såväl privata investerare, företag och institutionella investerare. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning eller kvittning av skuld. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande med 750 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2016-12-31.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde.
Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget två veckor före bolagsstämman och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Göteborg augusti 2016
Styrelsen
Micropos Medical AB (publ)

Search the website

×