Kallelse till Extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till
Extra bolagsstämma tisdagen den 10 mars 2015 kl. 10.00, Stena Center 1D, konferensrum Atlantis, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 9.30.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 4 mars 2015,
– och senast fredagen den 6 mars ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Stena Center 1, 412 92 Göteborg, eller via e-post mailto:info@micropos.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdagen den 4 mars 2015.

Dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande och godkännande av dagordning.
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företräde för aktieägare.
  8. Bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i beslut enligt punkt 7 som krävs i samband med verkställande och registrering därav.
  9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag om beslut gällande nyemission med företräde för aktieägarna (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut att bolagets aktiekapital ska öka med högst 469 372 kronor genom en nyemission av högst 9 387 440 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 13 mars 2015 ska berättiga till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen 2,35 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt har styrelsen rätt att fördela till de som har gjort teckningsåtaganden. Teckningsperioden ska löpa från och med den 16 mars 2015 till och med den 31 mars 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast två veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de ägare som begär det.

Micropos styrelse har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande för 100 % av emissionen från ett konsortium bestående av Bolagets huvudägare samt ett mindre antal privata investerare.

Göteborg februari 2015
Styrelsen
Micropos Medical AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (http://www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot@ sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×