Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Välkomna att delta på årsstämman
Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2016 kl. 15.00, Stena Center 1D, konferensrum Atlantis, i Göteborg.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 25 maj 2016
  • och senast torsdagen den 26 maj 2016 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Stena Center 1, 412 92 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdagen den 25 maj 2016.

Dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av
styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
12. Beslut om emission av högst 685 000 teckningsoptioner

13. Övriga ärenden

14. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget en vecka före och gällande bemyndigande om nyemission tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Göteborg april 2016

Styrelsen 
Micropos Medical AB (publ)

Beslutsförslag punkt 11 och 12

Search the website

×