Förtydligande om företrädesemission

Företrädesemissionens villkor i sammandrag
Under förutsättning att extra bolagsstämman den 10 mars godkänner styrelsens förslag om nyemission föreslår styrelsen att följande villkor ska gälla i emissionen:

  • Teckning av nya aktier ska ske under perioden 16 mars – 31 mars 2015.
  • Teckningskursen är 2,35 kronor per aktie.
  • Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 13 mars 2015. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 mars 2015. Första dagen med handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter den 12 mars 2015.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 16 – 27 mars 2015.
  • Handel med betalda tecknade aktier, BTA, kommer att ske på AktieTorget från och med den 16 mars 2015 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av april 2015.
  • Erbjudandet omfattar högst 9 387 440 aktier.

Fullständiga villkor och anvisningar, samt beskrivning om vad emissionslikviden skall användas till finns att finna i det memorandum som offentliggörs senast i samband med att teckningstiden inleds.

Teckningsförbindelse samt garantiavtal

Micropos styrelse har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande för 100 % av emissionen från ett konsortium bestående av Bolagets huvudägare samt ett mindre antal privata investerare.

Syfte med emissionen

Den användning som utförts och är pågående med RayPilot® hos kunder i Europa det senaste året anses vara lyckad och dessa kliniker utgör därmed bra referenser för framtida kunder. Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av RayPilot® på den nordiska och europeiska marknaden.

Micropos räknar med att under det kommande året, förutom att sälja förbrukningsvara på kommersiella villkor, även få igång systemförsäljning i Europa och därigenom skapa löpande intäkter och på sikt nå ett positivt kassaflöde i Bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (http://www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot@ sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical

Search the website

×