Kommande nyemission täckt till drygt 80 % av teckningsförbindelser och garantier

Styrelsen i Micropos Medical AB har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 september 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget drygt 23 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Micropos styrelse har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande för drygt 80 % av emissionen från ett konsortium bestående av Bolagets huvudägare samt ett mindre antal privata investerare.

– Vi är glada över att vi nu säkrar kapital för fortsatt arbete med att etablera RayPilot® som möjliggör ökad precision vid cancerbehandling. Den ökade precisionen är en förutsättning för att dramatiskt korta ner på behandlingstiden genom hypofraktionering samt för att minska risken för att skada frisk vävnad vid strålbehandling av prostatacancer. Vi ser tydligt att marknaden mognat för denna typen av produkter dels genom den första kompletta systemförsäljningen som vi genomförde under sommaren och inte minst genom den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring de potentiella fördelarna med att hypofraktionera säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

– Vi är dessutom mycket glada och tacksamma för det förtroende som vi har från våra huvudägare och det konsortie som står bakom den höga andelen tecknings- och garantiförbindelser och vi välkomnar både gamla och nya ägare att teckna aktier i emissionen fortsätter Tomas Gustafsson.

Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av RayPilot® på den nordiska och europeiska marknaden.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
 • Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) aktie.
 • Emissionskursen är 1,80 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar 12 801 055 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 3 oktober 2016.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 4 oktober 2016.
 • Avstämningsdag är 5 oktober 2016.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 10 oktober – 1 november 2016.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 10 oktober – 28 oktober 2016.
 • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 10 oktober 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i slutet av november 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.micropos.se, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

 

Search the website

×