Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 kl. 15.00, Stena Center 1D, konferensrum Atlantis, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 5 maj 2015
– och senast onsdagen den 6 maj 2015 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Stena Center 1, 412 92 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före tisdagen den 5:e maj 2015.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om emission av högst 625 000 teckningsoptioner
12. Beslut om utseende av valberedning
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget en vecka före och gällande optionsemission tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Göteborg april 2015
Styrelsen
Micropos Medical AB (publ)


Angående punkt 11
Förslaget innebär att högst 625 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ges ut och kunna tecknas av nyckelpersonal och styrelseledamöter. Teckningstiden för optionerna skall vara den 12 maj 2015 t.o.m. den 2 juni 2015. Betalning skall erläggas senast 30 juni 2015. För varje teckningsoption skall betalning ske till marknadspris enligt beräkning med Black and Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 31 250 kronor. Den kurs, till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till minst 130 procent av den underliggande aktiens noterade genomsnittskurs, justerad för eventuell föreslagen utdelning, under en period om 30 handelsdagar före bolagsstämmans beslut att utge teckningsoptionerna. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter skall ske från och med den 3 juni 2015 till och med den 10 maj 2019. Fördelningen sker med 45 000 st. optioner till varje styrelsemedlem, anställd och till den ekonomiansvarige och med 85 000 st. optioner till VD. Skulle någon avstå från att teckna sin del kan denna erbjudas övriga. Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga aktier. Överskjutande teckningsrätter kan säljas till tredje part men bolaget kommer inte att ordna en marknadsplats för dessa. Skälen till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar och skapa delaktighet i bolagets utveckling samt att motivera till fortsatt engagemang i bolaget. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner kommer, från och med 20 april 2015, att finnas tillgängligt på bolagets huvudkontor, Stena Center 1 i Göteborg samt läggas upp på bolagets hemsida. De aktieägare som på annat sätt önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem utan kostnad för mottagaren.

Angående punkt 12
Förslag till princip för utseende av valberedning.
Styrelsens ordförande skall under oktober månad i samråd med de största aktieägarna i bolaget utse minst två och högst tre ledamöter till valberedningen. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma (2016), lägga fram förslag för beslut angående stämmoordförande, antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt i förekommande fall förslag till val av revisor. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen men skall inte vara dess ordförande. Valberedningen beslutar om styrelseutvärdering och former för denna. Inga arvoden utgår för valberedningens arbete. Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras.

Valberedningens förslag till styrelse m.m. offentliggörs genom pressmeddelande samt publiceras på bolagets hemsida.

Göteborg april 2015
Styrelsen
Micropos Medical AB (publ)

Search the website

×