2014

FINANSIELL INFORMATION
Följ finansiell information och bolagets aktiekurs på AktieTorget, klicka här.

Ladda ner Årsredovisning för 2013

20140829

Micropos avger delårsrapport för perioden januari – juni 2014

DELÅRSRAPPORT MICROPOS

Läs mer

20140729

Bolagsanalys från Axier publicerad

Läs mer

20140417

Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 maj 2014 kl. 15.00, Stena Center 1D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 10 maj 2014

– och senast måndagen den 12 maj 2014 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Stena Center 1, 412 92 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före lördagen den 10:e maj 2014.

Klicka här för att se kallelsen

Beslutsförslag punkt 10 och 12

Beslutsförslag punkt 11

20140228

Micropos avger Bokslutskommuniké

Klicka här för att läsa Bokslutskommunikén

Search the website

×