Välkommen att deltaga i Micropos nyemission

Nyemissionen i Micropos Medical AB (publ) har startat. Teckningsperioden sträcker sig fram till den 28 oktober. Nyemissionen tillför bolaget drygt 23 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Av emissionsbeloppet har tre sedan tidigare aktieägare gjort teckningsåtagande om 5,4 MSEK vilket motsvarar deras del av emission dessutom har de gjort garantiåtagande om ytterligare 14 MSEK, vilket innebär att 84 procent av emissionsbeloppet är säkerställt. Garantin har lämnats mot en ersättning om 7 procent av garanterat belopp.

Föreliggande nyemission genomförs för att få uthållighet att fortsätta bearbeta marknaden tills den är mogen att ta till sig RayPilot® fullt ut. Styrelsen bedömer att föreliggande emission täcker kapitalbehovet åtminstone fram till 2018. Styrelsen och ledningen vet att RayPilot® fyller ett stort behov inom vården och känner nu tydligt av att efterfrågan nu ökar när fler och fler inser de fördelar som systemet innebär.

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhållit en teckningsrätt.

Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) aktier.

Emissionskursen är 1,80 SEK per aktie.

Nyemissionen omfattar 12 801 055 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 10 oktober – 1 november 2016.

Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 10 oktober – 28 oktober 2016.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 10 oktober 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i slutet av november 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.micropos.se, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

micropos-memo

Ladda ner Emissionsmemorandum

Ladda ner Teckningssedel

Under emissionsperioden kommer VD Tomas Gustafsson att presentera Micropos Medical AB på Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Falköping den 17 oktober och Aktiedagen i Stockholm den 24 oktober.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×