Bokslutskommuniké 2019

Året i sammandrag

Oktober – december 2019

 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 792 Tkr (77 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -1 590 Tkr (-4 981 Tkr).
 • Resultatet per aktie blev -0,02 kr (-0,06 kr)
 • En övertecknad nyemission avslutades i december och tillförde Bolaget brutto ca 7,8 MSEK.
 • RayPilot® HypoCath® installerades i december på det privata sjukhuset Xcare i Tyskland.

Januari – december 2019

 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 1 068 Tkr (1 227 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -11 755 Tkr (-15 534 Tkr).
 • Resultatet per aktie blev -0,14 kr (-0,18 kr)
 • Bolagets soliditet uppgår till 72 % (77 %)
 • Som ett resultat av en dialog med den tyska expertgruppen för prostatacancer läggs i augusti en första order på ett RayPilot HypoCath system av den privata sjukhuskedjan Xcare.
 • Efter perioden i januari fick Bolaget ytterligare en order från ett universitetssjukhus i Tyskland.
 • Efter perioden i februari fick Bolaget certifikat för CE-märkning av HypoCath.

Sammanfattning av rapporten, hela rapporten finns att ladda ner som PDF nedan.

Bokslutskommuniké 2019

Kommuniké miniatures

 

Bolagets verksamhet

Micropos Medicals produkt RayPilot är ämnad för att öka precisionen vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan behandlingen erbjuda bättre botningsgrad och minskad risk för livskvalitetsnedsättande biverkningar. Ökad precision innebär också att antalet behandlingstillfällen kan minskas radikalt, från ett 40-tal till runt fem, till gagn för både patient och samhälle.

Kliniska studier visar att prostatan kan röra på sig mer än 1 cm inuti kroppen vid behandling. Eftersom rörelsen inte kan upptäckas rutinmässigt innebär det att mer än planerad strålning ges på frisk omkringliggande vävnad. Detta ökar i sin tur risken avsevärt för ändtarmsblödningar, impotens och urinträngningar.

RayPilot består i huvudsak av hårdvara och mjukvara, som kompletterar den befintliga strålbehandlingsutrustningen, samt en patientunik förbrukningsvara. Förbrukningsvaran är en radiosändare som placeras i tumörområdet och kommunicerar med en mottagare placerad på befintligt behandlingsbord. Den tillhörande mjukvaran visar kontinuerligt sändarens och därmed tumörområdets position och operatören kan anpassa behandlingen utifrån tumörens rörelse.

Den första generationens förbrukningsvara innebar att radiosändaren opererades in i prostata. Eftersom strålbehandlingskliniker har små möjligheter till kirurgiska ingrepp har försäljningsframgångarna uteblivit. Arbetet har dock inneburit att man fått betydande erfarenhet av hur produkten fungerar i det kliniska arbetsflödet och hur prostata rör sig under pågående behandling.

Det som radikalt ändrar på försättningarna för produkten är behovet av att minska strålningen på den friska omkringliggande vävnaden i kombination med hypofraktionering där man alltså går från ett fyrtiotal till runt fem behandlingstillfällen.

Arbetet har därför det senaste året helt inriktats på en ny generations förbrukningsvara som kan användas utan behov av kirurgiskt ingrepp. Genom att montera radiosändaren i en kateter kan ingreppet utföras på ett för vården enkelt och standardiserat sätt utan behov av specialistkompetens och operationssalar. Den nya förbrukningsvaran benämns HypoCath.

Genom kombinationen av HypoCath’s enkelhet och nyligen publicerade studier, som visar att hypofraktionering fungerar, har intresset för RayPilot ökat markant. I början av februari 2020 godkändes Micropos för CE-certifiering av det nya systemet RayPilot HypoCath. De första kliniska prövningarna planeras under våren.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Bolagets utveckling

Under 2019 har Micropos fokuserat verksamheten på aktiviteter som syftar till att färdigställa produktion och dokumentation av den nya generationens RayPilot system med förbrukningsvaran HypoCath.

Året började med en intensiv period för att starta upp en ny producent av HypoCath då den tidigare tillverkaren utan föregående varning valde att lägga ner sin medicintekniska verksamhet.

Sammantaget har mycket kraft lagts ner avseende byte av anmält organ (notified body) för att kunna certifiera HypoCath inom rimlig tid, bl.a. orsakat av hotet om en hård Brexit, då Bolagets notified body vid tillfället var baserad i Storbritannien.

Mäss- och kongressaktiviteterna har under året minskats ner till att i huvudsak fokusera på den största europeiska strålbehandlingskongressen ESTRO i Milano under våren samt på den amerikanska motsvarigheten ASTRO i Chicago under hösten.

I maj höll Bolaget Årsstämma där en ny styrelse valdes bestående av Ove Mattsson ordförande (nyval men tidigare ledamot) samt ledamöterna Torben Jørgensen (omval), Olof Sandén (omval) och Tom Sundelin (nyval).

Under året har ett viktigt vetenskapligt arbete publicerats som påverkar Bolaget och intresset för precisionsbehandling. Det är den skandinaviska hypostudien som är den första randomiserade studien i världen som visar att extrem hypofraktionering fungerar på prostatacancer. Publikationen gjordes i den erkända tidskriften The Lancet. Den har inneburit att intresset för hypofraktionering ökat runtom i världen och att betalningssystemen behöver ses över för att främja denna typ av behandling.

RayPilot har funnits med i publikationer från Centre Leon Berard i Lyon, som visar att det behövs system som RayPilot för att på ett säkert sätt kunna minska på de marginaler som läggs till runt prostatan  (oklart språk), allt för att minska livskvalitetsnedsättande biverkningar såsom impotens, urinträngingar och ändtarmsblödningar. RayPilot har också omnämnts i en publikation av en internationell grupp fysiker från Storbritannien, Nederländerna, Danmark och Australien.

Andra viktiga händelser under året har varit att Micropos under våren kontaktades av expertgruppen för prostatacancer inom den tyska organisationen DEGRO samt arbetsgruppen inom strålbehandling för tyska cancerorganisationen DKG-ARO. Expertgruppens medlemmar är i huvudsak klinikchefer på olika universitetskliniker i Tyskland, Schweiz och Österrike. Gruppens avsikt med kontakten var att de mot bakgrund av det ökade intresset för hypofraktionering där precision blir allt viktigare vill veta mer om HypoCath. I augusti lades en första order på ett icke CE-märkt RayPilot system med HypoCath av den tyska privata sjukhuskedjan Xcare.

Fortsatt dialog har förts med både befintliga kunder och etablerade kontakter gällande HypoCath samt flertalet kundbesök och demo av produkten på nya kliniker i Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Holland och Grekland.

Perioden oktober – december

I oktober beslutades det genom en Extra Bolagsstämma att genomföra en företrädesemission på 7,8 MSEK under slutet av året. Emissionen som garanterades till fullo av styrelsen, personalen och de största ägarna i Bolaget tecknades till 186 % och avslutades den 4 december.

I oktober bjöds en representant för det privata sjukhuset Gayreteppe Florence Nightingale in som föreläsare om RayPilot på en internationell state-of-the-art kongress inom precisionsbehandling av cancer. Kongressen anordnades av Centro Diagnostico Italiano och the Radiosurgery Society® i Milano.

I december installerades RayPilot HypoCath på det privata sjukhuset Xcare i Tyskland.

Händelser efter periodens utgång

Under 2020 års inledning har Bolaget sålt ännu ett RayPilot HypoCath system till en medlem i expertgruppen för prostatacancer inom DEGRO-gruppen i Tyskland. Denna gång till ett offentligt universitetssjukhus som även gjort ett tilläggsköp för att kunna använda systemet i ytterligare ett behandlingsrum.

I mitten av februari fick Micropos godkännande för CE-märkning av den nya produktgenerationen RayPilot HypoCath vilket innebär att produkten nu får marknadsföras och säljas i Europa och de länder som godtar CE.

Framtidsutsikter

Hypofraktionering ökar kraven på precision vid behandlingen eftersom stråldosen i tumören inte blir tillräcklig om strålningen missar tumören vid ett eller flera behandlingstillfällen. Detta kan ske genom att prostatan rör sig både inuti kroppen samt genom att patienten inte ligger helt stilla. Samtidigt riskerar frisk omkringliggande vävnad att skadas, vilket ökar risken för oönskade biverkningar.

Den nya generationens RayPilot HypoCath har tagits fram för att förenkla för klinikerna att införa precisionsbehandling utan behov av kirurgiskt ingrepp.

Bolaget har nu erhållit CE-märkning av den nya produktgenerationen och arbetet kan därmed fokuseras på att få igång klinisk användning av HypoCath®.

Det ökade behovet av precision när man vill utnyttja hypofraktionering som alternativ till konventionell strålbehandling innebär att de marknadsmässiga förutsättningarna för RayPilot HypoCath avsevärt har förbättrats.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.

Bokslutskommuniké 2019

Search the website

×