Beslut om företrädesemission

Styrelsen i Micropos Medical AB har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 september 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget drygt 23 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Micropos har sedan starten fokuserat på att ta fram RayPilot® för att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen i syfte att möjliggöra precisionsbehandling med lägre risk för biverkningar och färre behandlingstillfällen (hypofraktionering).

Bolagets första order på ett komplett system erhölls i juli 2016 då bolaget distributör inom radioterapi i Östeuropa, MN Medical, beställde ett system för leverans till en östeuropeisk kund. Därutöver är systemet på utprovning hos ett flertal sjukhus och kliniker i Europa.

De utprovningar som gjorts med RayPilot® på olika sjukhus runt om i Europa har varit lyckade. Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av RayPilot® på den nordiska och europeiska marknaden.

Villkor för nyemissionen

–      Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

–      Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) aktie.

–      Emissionskursen är 1,80 SEK per aktie.

–      Nyemissionen omfattar 12 801 055 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

–      Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 3 oktober 2016.

–      Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 4 oktober 2016.

–      Avstämningsdag är 5 oktober 2016.

–      Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 10 oktober – 1 november 2016.

–      Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

–      Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 10 oktober – 28 oktober 2016.

–      Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 10 oktober 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i slutet av november 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.micropos.se, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Tomas Gustavsson,

tel. 031-772 80 99 eller via mail tomas@micropos.se

Search the website

×