6 December, 2012

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, Stena Center 1D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 16.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 14 december 2012
 • och senast onsdagen den 14 december ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Stena Center 1, 412 92 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdagen den 14 december 2012.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och godkännande av dagordning
 7. Beslut om nyemission av högst 6.000.000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 8. Beslut om utgivande av högst 300.000 teckningsoptioner
 9. Övriga ärenden
 10. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast en vecka före bolagsstämman och kommer att skickas till de ägare som begär det.

Göteborg december 2012

Styrelsen

Micropos Medical AB (publ)

Belutsförslag

Klicka här för öppna Kallelse och Beslutsförslag till Extra Bolagsstämma som PDF

Search the website

×