18 December, 2012

Styrelsen förtydligar förslag om riktad nyemission

Styrelsen i Micropos Medical AB (publ) har till Extra Bolagsstämma gett förslag om en riktad nyemission och avger härmed ett förtydligande med avseende på lagt förslag som bolagets aktieägare skall ta ställning till.

Micropos har under året genomfört en lyckad nyemission som inbringade 6 MSEK, denna emission hade föregåtts av ett bemyndigande från Årsstämman där mandat hade getts till styrelsen att genomföra en eller flera nyemissioner med eller utan företrädesrätt för Bolagets ägare.

Vid tidpunkten för att förslaget togs fram (mars-april 2012) fanns en förhoppning att kunna genomföra nyemission på 6 000 000 aktier till en aktiekurs på 1,5-2 SEK vilket skulle inbringa i storleksordningen 9-12 MSEK.

Då Bolaget gjort en nyemission året innan fanns en legal gräns där kommande nyemission måste genomföras mer än 1 år efter den tidigare genomförda nyemissionen, annars måste mycket resurser både ekonomiskt, personellt och tidsmässigt läggas på att ta fram ett prospekt som skall granskas av Finansinspektionen, dessutom är marknaden att betrakta som mer eller mindre död under sommarmånaderna. Vid halvårsskiftet ändrades även prospektreglerna vilket möjliggjorde emissioner upp till 2,5 miljoner EURO utan prospektkrav. Av dessa skäl beslutades att genomföra emissionen efter sommaren.

Under tiden tills dess att emissionen legalt kunde genomföras sjönk aktiekursen vilket gjorde att emissionen måste göras till kursen 1 SEK (slutkurserna dagarna innan hade varit allt från 1,15-1,30).

Bedömningen var att alla befintliga ägare inte har ekonomisk kraft att försvara sin andel så dels måste befintliga ägare ges möjlighet att teckna både sina tilldelade aktier samt att de skall prioriteras för att kunna köpa aktier med sk subsidiär teckningsrätt. Dessutom tillämpades handel med teckningsrätter för den som vill ha rätt att köpa aktier. Alla dessa sätt är av skäl för att skydda och prioritera befintliga aktieägare.

Genom våra samarbetspartner och en stor aktieägare Innovationsbron AB kunde vi även när vi gick ut med informationsmaterialet till emissionen berätta om att drygt 2 MSEK redan var tecknat i form av garantier och avsiktsförklaringar som gjorts utan ersättning till tecknarna.

Emissionen blev övertecknad vilket var mycket positivt, men det visade sig att endast 56 % tecknats av befintliga aktieägare. Resterande del fick vi in genom den marknadsföring och roadshow som genomförts under emissionsperioden då vi mötte en hel del nya investerare.

Redan under emissionstiden hade Micropos VD det första av flera möten med VD och en investmentmanager på ALMI Invest Väst. De berättade att de hade intresse att investera i Micropos. Dock fanns det flera legala aspekter för hur en sådan investering får gå till enligt det EU regelverk som de måste följa. Detta skulle de undersöka internt då det tidigare inte funnits något sätt för dem att investera i bolag på en handelsplattform eller MTF som AktieTorget är. En dialog hade pågått under en tid där AktieTorget centralt fört dialogen med ALMI Invest för att få dem att kunna investera i AktieTorgsbolag.

Under emissionsperioden påbörjades parallellt med ALMI Invest och Micropos dialog även ett arbete med att klargöra regelverket samt att bearbeta ett flertal beslutsorgan inom ALMI Invest för att få dem att ta ställning till att godkänna en investering i Micropos. Dock så tar denna process av förståeliga skäl en hel del tid att arbeta igenom samt att deras regelverk bland annat kräver att den emission de deltar i vid första investeringstillfället skall motfinansieras med minst 50 % kapital varav 25 % från helt nya aktieägare. Dessutom finns ett antal andra regler som i praktiken innebär att första investeringstillfället mer eller mindre måste göras i en riktad emission.

Genom kontakten med ALMI Invest uppstod för Micropos möjligheten att få en stark och långsiktig investerare som i alla sina beslutande organ sagt ja till att investera 4 MSEK i Bolaget vilket ger en betydligt bättre finansiell situation. Styrelsen beslutade därför att låta ALMI Invest skriva på en teckningsförbindelse där de förbinder sig att teckna aktier för 4 MSEK om en extra bolagsstämma svarar positivt på detta erbjudande. Styrelsen beslutade dessutom att kalla till den extra bolagsstämman så fort som den befintliga emissionen var klar samt registrerad så att alla ägare har samma chans att yttra sig i frågan.

Vissa villkor måste vara uppfyllda för att Bolaget skall kunna få denna chans till att få in denna starka och långsiktiga ägare:

  • Extra Bolagsstämma den 20 december skall rösta ja
  • Kursen måste vara samma som under höstens investeringsrunda då den används som motfinansiering (ALMI Invest har fått samma material och information som alla andra och diskussionerna har skett under höstens finansieringsrunda)

Vid positivt beslut på Extra Bolagsstämma kommer styrelsen endast emittera aktier till ALMI Invest.

Styrelsens bestämda uppfattning är att detta kapitaltillskott är mycket positivt för Micropos Medical AB och möjliggör ökad långsiktighet på marknadssidan samt öppnar upp för samarbeten med andra bolag i branschen.

Göteborg den 18 december 2012

Klicka här för att läsa nyheten som PDF

För ytterligare information kontakta:

Bert Ringblom, SO, bert.ringblom@micropos.se

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Search the website

×