17 November, 2011

Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

Januari-september 2011
– Resultat före skatt, kSEK – 4 220 (- 3 145)
– Summa eget kapital uppgick till 28 085 kSEK (23 667) vid periodens slut.
– Likvida medel uppgick till 8 562 kSEK (9 912) vid periodens slut.

Sammanfattning

Under perioden har ytterligare en klinisk installation av RayPilot® systemet genomförts på Århus Universitetssjukhus som sedan sommaren 2010 bedriver forskning på framtida tillämpningar av RayPilot® systemet. Denna forskningsanvändning har i oktober resulterat i Bolagets första kommersiella avtal där Århus Universitetssjukhus köper förbrukningsvaran RayPilot® sändare till ordinarie pris från Micropos.

Micropos har under perioden fortsatt fokuserat på den kliniska användning av RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer som pågår på tre strålbehandlingskliniker i Sverige och Tyskland.

Micropos har ingått distributörsavtal med Radius för den Italienska marknaden vilket innebär att Bolaget nu har distributörer för Italien, Tyskland, Frankrike och Schweiz.

Det har publicerats tre vetenskapliga arbeten med RayPilot® både på AAPM kongressen i Nordamerika samt två vetenskapliga publikationer i den Nordiska vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica vilket innebär att totalt 17 vetenskapliga arbeten publicerats tills idag.

Bolaget har under perioden deltagit på tre kongresser inom strålbehandling i Finland, Kanada och USA.

Bolagets verksamhet

Micropos Medical AB (publ) grundades 2003 av ett internationellt team av fyra erfarna onkologer och affärsinkubatorn Chalmers Innovation i Göteborg. Bolaget har som affärsidé
att utveckla, sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som möjliggör precisionsbehandling av ett flertal cancertyper. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättsligt skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Den första produkten RayPilot® är CE-certifierad för Europeisk användning vid strålbehandling av prostatacancer. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system som vid varje strålningstillfälle exakt anger tumörens position i förhållande till strålfältet. Produkten har potentialen att korta ner behandlingstiden och öka precisionen vilket potentiellt möjliggör förbättrade behandlingsresultat med färre biverkningar och bättre kuration. RayPilot® systemet består av en förbrukningsvara i form av en sändare som placeras i prostataområdet, en mottagarenhet som placeras på befintligt behandlingsbord samt en mjukvara som personalen interagerar med.

I framtida applikationer skall användningsområdet för RayPilot® systemet breddas till att kunna användas vid precisionsbehandling av andra tumörgrupper samt innehålla funktioner för uppföljning och kvalitetssäkring av behandlingen.

RayPilot® är i klinisk användning på tre Universitetssjukhus i Sverige och Tyskland. Dessutom har det i september månad installerats ett kliniskt system på Århus Universitetssjukhus i Danmark där det sedan tidigare pågår ett forskningssamarbete inom framtida applikationsområden, ett flertal vetenskapliga arbeten har publicerats både från den kliniska användningen och från forskningssamarbeten.

Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2011

Under perioden har ytterligare en klinisk installation av RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer gjorts på Århus Universitetssjukhus i Danmark.

Användning och utvärdering av RayPilot® systemet vid strålbehandling av prostatacancer har fortsatt på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt på Rostocks Universitetsklinik i Tyskland.

Micropos har deltagit på tre kongresser och symposier inom strålbehandling dels på världens största kongress för fysiker inom strålbehandling, AAPM i Vancouver som i år samordnades med fysikerförbundet COMP i Kanada, Nationella Fysikermötet i Helsingfors samt på Hypofraktioneringsmöte i Miami Beach. På symposiet Hypofractionation 2011 var Micropos ett av ett fåtal inbjudna utställare och Bolaget kunde där för första gången i USA visa upp det helt nya versionen av RayPilot® systemet som tidigare under året lanserats i London.

Det har publicerats tre vetenskapliga arbeten varav en från Århus Universitetssjukhus på AAPM i Vancouver som är världens största kongress för fysiker inom strålbehandling samt två publikationer som berör RayPilot® systemet i den Nordiska vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica.

Micropos har ingått distributörsavtal med Radius för den Italienska marknaden vilket innebär att Bolaget nu har distributörer för Italien, Tyskland, Frankrike och Schweiz.

Antal aktier

Antal utestående aktier är 17 549 760  stycken.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

Avtal med Århus Universitetssjukhus har tecknats där de köper förbrukningsvaran till RayPilot® som är en sändare till ordinarie pris från Micropos.

Bolaget har för tredje året i rad, som enda svenska strålbehandlingsbolag, deltagit med RayPilot® systemet på Elekta Users Meeting som i år hölls i Miami Beach. Micropos är inbjudna för att visa upp RayPilot® för Elektas kunder där RayPilot® anses vara en produkt som kompletterar Elektas utrustning.

Micropos har även deltagit på den amerikanska strålbehandlingskongressen ASTRO i Miami Beach samt på den franska SFRO kongressen i Paris tillsammans med distributören QualiFormeD.

Framtidsutsikter

Micropos har under det senaste året visat att RayPilot® systemet fungerar på prostatacancerpatienter vid klinisk användning. Under 2010 påbörjades den första kliniska användningen där RayPilot® användes parallellt med vanlig strålbehandling, för att verifiera produktens funktion i patient och kunde därmed ge värdefull information för att justera produkten för optimal funktion. I slutet av 2010 ansågs produkten mogen för användning på fler kliniker och redan i början av 2011 kunde ytterligare två kliniker påbörja användning och utvärdering. Parallellt med den kliniska användningen har ett forskningssamarbete genomförts sedan sommaren 2010 tillsammans med Århus Universitetssjukhus där de tittat på framtida användning av RayPilot® systemet där man styr strålen på en strålbehandlingsapparat så att den följer tumörens position kontinuerligt för att träffa rätt. Detta arbete har resulterat i flera vetenskapliga publikationer i Europa och Nord Amerika vilket har uppmärksammats och är av mycket stor vikt för att bygga upp bra referensmaterial och förtroendet för RayPilot®.
Detta har varit en viktig pusselbit för det avtal som i oktober tecknades med Århus Universitetssjukhus som innebär att de inom kort även påbörjar klinisk användning och utvärdering som Micropos första kund där de köper RayPilot® sändare.

Medicintekniska produkter behöver förutom ett formellt godkännande bra referensanvändning samt vetenskapliga publikationer för att etableras på marknaden. Dessutom behöver klinikerna själva innan produkten etablerats, själva lära sig hur de skall arbeta med ny teknologi innan de kan utnyttja den till fullo i klinisk rutin. Micropos kommer fortsatt stödja kliniker för att etablera referensanvändning av produkten för forskning och utvärdering. Avtalet med Århus Universitetssjukhus startades som ett forskningssamarbete.

Ytterligare en intressant utveckling inom strålbehandling är trenden som tydligt går mot hypofraktionering inom tumörgrupper där det är möjligt. Förutsättningen för hypofraktionering är att man minskar bestrålningsvolymen genom mindre marginaler. Behandlingen sker vid ett fåtal tillfällen med en betydligt högre dos per strålningstillfälle än vid traditionell behandling. En av fördelarna med detta är att antalet tillfällen som patienten behandlas kan minskas med upp till 88% mot traditionell behandling. En av de största utmaningarna är att strålningen måste ske med extremt hög precision och små marginaler runt tumören för att minska risken att skada omkringliggande frisk vävnad samtidigt som tumören kan röra sig internt i kroppen under behandlingstiden. Detta kräver att man har kontroll på tumörens läge kontinuerligt och detta var ett mycket tydligt budskap vid det hypofraktioneringsmöte som Micropos deltog på i Miami Beach tidigare i höst. Micropos ser RayPilot® som en viktig produkt för att kunna möjliggöra denna typ av behandling på ett säkert sätt.

Micropos kommer fortsatt fokusera verksamheten på marknadsföring av RayPilot® systemet både på de stora internationella strålbehandlingskongresserna och nationella kongresserna där arbetet samordnas med de distributörer som Bolaget knutit till sig samt annonsering i fackpress för ökad produktkännedom. Vidare så skall försäljningsaktiviteterna intensifieras där kliniker bearbetas med besök och demonstrationer. Här spelar distributörerna en viktig roll.

Bolaget har gått från den första kliniska användningen under 2010 till att under 2011 starta upp ytterligare strålbehandlingskliniker som använder systemet och RayPilot finns idag på 4 kliniker i Sverige, Danmark och Tyskland. Systemet och dess användning har fått bra respons på de kongresser där bolaget hittills kunnat berätta om den positiva användningen. Flera kliniker har visat intresse för produkten och det är styrelsens bedömning att ytterligare system kommer installeras under kommande 12 månaders period.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké avges den 29 februari 2012.
Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade.

För ytterligare information kontakta:

VD, Tomas Gustafsson, 031-772 80 99
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Klicka här för att ladda ner Kvartalsredogörelsen som PDF

Search the website

×